Regulamin Sklepu

Sklep internetowy oraz właściciel nie wyraża zgody na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych oraz kontaktowych (w tym numeru telefonu oraz adresów email) w celach marketingowych oraz reklamowych pod groźbą kary.

 

Sklep internetowy pod domeną sklep.abazury-krystyna.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzi Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik z siedzibą w Łodzi, ul. Suszarniana 15a, 93-632 Łódź. NIP: 7290115300, e-mail: abażury@abazury-krystyna.pl, tel. 509 703 720

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów, będących w jego ofercie wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny sklep.abazury-krystyna.pl

2. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Wszelkie informacje o towarach umieszczone na stronie sklep.abazury-krystyna.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Ceny towarów umieszczone na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.

5. Koszty dostawy zamówienia (transportu na terenie Polski) w całości pokrywa kupujący.

6. W momencie składania zamówienia Kupujący poinformowany zostanie o wartości całego zamówienia, z wyszczególnieniem jego wszystkich elementów jak i kosztów dostawy.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy „Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

8. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

9. Wszystkie teksty, opisy, grafiki oraz zdjęcia są własnością Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik.

Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody firmy.

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

 

II. Składanie zamówień

 

1. Klient składa zamówienie w Sklepie korzystając z formularza zamówień dostępnego na stronie sklep.abazury-krystyna.pl. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza zamówień oraz wcześniejsze pomyślne zarejestrowanie konta w Sklepie. Pierwsze logowanie następuje po wprowadzeniu hasła otrzymanego drogą elektroniczną w konsekwencji wypełnienia formularza rejestracji.

2. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez dodawanie produktów do koszyka.

3. Podczas dokonywania zamówienia Klient, pod rygorem uznania nieskuteczności złożenia zamówienia, jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych, m.in.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.

4. Jeżeli po złożeniu zamówienia przez Kupującego okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną, jednocześnie Kupujący otrzyma propozycję zmiany wybranego produktu na inny spełniający Jego wymagania lub indywidualnego terminu realizacji zamówienia.

5. W przypadku wyboru płatności przelewem (wpłata na konto) warunkiem potwierdzenia zamówienia przez Sklep i przyjęcia go do realizacji jest zaksięgowanie kwoty zamówienia na koncie bankowym firmy Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik.

6. W razie nieuiszczenia płatności przez Kupującego zamówienie jest anulowane po okresie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

 

III. Płatności

 

1. Sklep dopuszcza następujące formy płatności:

– płatność za pobraniem (przy odbiorze towaru osobiście lub od kuriera)

– płatność przelewem z góry na konto wymienione w zamówieniu

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu należności na konto Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik

 

IV. Dostawa

 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 tygodnie od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Ostateczny, wiążący czas odbioru zamówienia jest ustalany podczas kontaktu pracownika Sklepu z Kupującym drogą elektroniczną lub/i telefonicznie.

2. Zamówione produkty dostarczane są przez transportem firmy zewnętrznej, regularnie współpracującej z sklep.abazury-krystyna.pl, pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski, lub mogą być odebrane przez Kupującego osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

V. Reklamacje i zwroty

 

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczone produkty oraz ich zgodność ze złożonym zamówieniem.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub ich uszkodzenia, w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówione produkty, należy wypełnić odpowiednio protokół odbioru/szkody zawierający: datę i godzinę doręczenia przesyłki, opis uszkodzenia lub niezgodności.

3. Jeśli wymiana produktu na zgodny z zamówieniem będzie niemożliwa, Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez Niego kwoty lub zaoferuje inny produkt.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na zgodny z zamówieniem. Jeżeli będzie to niemożliwe, Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez niego kwoty, bądź zaoferuje inny produkt lub obniżenie ceny.

5. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres abazury@abazury-krystyna.pl lub korespondencyjnie na adres: Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik, Suszarniana 15a, 93-632 Łódź.

VI. Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 Ustawy (14 dni od dnia otrzymania towaru). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadku świadczeń o właściwościach indywidualnie określonych przez Niego w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. zamówienia abażura o niestandardowych wymiarach, kolorystyce, sposobie mocowania.

3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot produktu. Odsyłany produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania.

4. Koszt zwrotu produktu ponosi Kupujący. Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik oświadcza, że nie przyjmuje produktów wysłanych na jej koszt.

5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany produkt, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik natomiast zobowiązana jest do zwrotu gotówki wpłaconej przez Kupującego na wskazane przez niego konto. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia zwracanego produktu, z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Jeżeli zwracany produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania lub uszkodzenia, Wytwarzanie abażurów Krystyna Kubik zastrzega możliwość nieprzyjęcia wyrobu od Kupującego po wcześniejszym udzieleniu na piśmie informacji w tym zakresie dostarczonej Kupującemu za pośrednictwem drogi elektronicznej, bądź poczty konwencjonalnej.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

 

VII. Ochrona danych osobowych / prywatność

 

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych Sklepu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe, logotypy są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby pozwanego.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie sklep.abazury-krystyna.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

4. Użytkownik akceptuje politykę prywatności i regulamin zamieszczony na stronie sklep.abazury-krystyna.pl

 


Brak produktów

To be determined Wysyłka
0,00 zł Suma

Zamówienie